Onderhoud en Restauratie Monumenten (BRL 4000)

versie 2.0 - 21 mei 2021

beroepsgroep:

Gespecialiseerde aannemer

Werkzaamheden

Met onze monumenten gaan we zorgvuldig om. Daarom verkeert een groot deel ervan in goede staat. Om dit zo te houden, is het verstandig voor onderhoud en restauratie gespecialiseerde bedrijven in te zetten. Want monumenten bestaan uit historische constructies, materialen en afwerkingen die sterk afwijken van nieuwbouw. Restauratie-bouwbedrijven of gespecialiseerde (hoofd)aannemers die werken volgens de BRL 4000 hebben hiervoor de kennis en de ervaring in huis.

Een duurzaam resultaat

  • Niet meer herstelwerk dan strikt noodzakelijk
  • Kwaliteitsprocedures liggen vast
  • Onafhankelijke toetsing door certificerende instelling waarborgt kwaliteit

Wat is belangrijk bij een zorgvuldige uitvoering?

1. Werkwijze van het bedrijf

Uitgangspunt bij het herstel is: niet meer dan strikt noodzakelijk en zo weinig als mogelijk is. Hiervoor wordt de restauratieladder gebruikt. Die start met conserveren, vervolgens zoveel als mogelijk repareren en, als het beslist niet anders kan, het eventueel vernieuwen van monumentale constructies, materialen of een afwerking.

2. Leveren van kwaliteit

Elk erkend bedrijf heeft gekwalificeerd personeel. Voordat de opdracht wordt verleend, wordt eerst gekeken of de gewenste kwaliteit kan worden gehaald. In overleg met de opdrachtgever worden aanpak en omvang van de werkzaamheden vastgelegd. De belangrijkste procedures voor het bewaken van de kwaliteit (werkwijze, toe te passen materialen, garanties) zijn vastgelegd.

3. Externe toetsing

Hierbij wordt periodiek, aan de hand van de betreffende URL, getoetst of het bedrijf de werkzaamheden volgens de vastgelegde kwaliteit waarmaakt, o.a. door een bezoek van gerealiseerde projecten. Deze toetsing (audit) wordt uitgevoerd door een onafhankelijke certificerende instelling. Die legt de bevindingen vast in een rapport met aanbevelingen en verbeterpunten.

Speciaal voor

Monumenteigenaren

Hoe uit te voeren werkzaamheden te garanderen?
Herstel van monumenten is specialistisch werk dat veel kennis en ervaring vereist. Daarom is het verstandig om een erkend restauratie-bouwbedrijf het werk uit te laten voeren. U vindt hier een overzicht van erkende bedrijven die vallen onder de BRL 4000. 
Is uw aannemer niet erkend? Vraag dan of deze aantoonbaar kan werken volgens de BRL 4000. Deze beoordelingsrichtlijn bevat veel informatie van alle eisen waaraan het bedrijf moet voldoen en is hier te downloaden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80