Betonrestauratie - Advies (URL 2003)

Versie 1.1 - 21 mei 2021

beroepsgroep:

Adviseur voorbereiding betonrestauratie

werksoort:

Betonrestauratie-advies

Werkzaamheden

Bij het uitvoeren van onderhoud en herstel van beton in monumenten staat het zoeken naar een goede balans centraal. Een balans tussen het voldoen aan de eisen voor constructieve veiligheid, het respecteren van behoudenswaardige aspecten van historisch beton en het optimaliseren van de technische levensduur van de betonnen bouwdelen en elementen. Het vinden van deze balans staat centraal in URL 2003.

Een duurzaam resultaat

  • Controle en zo nodig herstel van de constructieve veiligheid staan bij het advies centraal.
  • Behoud van de behoudenswaardige aspecten vereist een nauwgezette-afweging van de wijze van herstel.
  • Consequenties voor de technische (rest-)levensduur door de gekozen methode van betonrestauratie worden vooraf inzichtelijk gemaakt.

Wat is belangrijk bij advies over betonrestauratie?

1. Afstemming deskundigheden

Bij het opstellen van het advies voor restauratie en onderhoud van historisch beton is zowel restauratie-deskundigheid als betondeskundigheid nodig. Daarnaast kan het wenselijk zijn een bouwhistoricus, een restauratie-architect, een betononderhoudskundige (BOK), een constructeur en/of andere deskundigheid in te schakelen.
De betonrestauratie-adviseur is de spil in dit advies-web voor een restauratie. Hij/zij is verantwoordelijk voor een goede onderlinge afstemming tussen de verschillende specialistische deskundigheden en stelt op basis van de verschillende adviezen een restauratievoorstel op.

2. Maatwerk voor de restauratie

Als eerste stap wordt bij een waardestelling van het monument nagegaan of het uiterlijk, de bouwmethode/detail en/of de samenstelling van het beton behoudenswaardig is.
Vervolgens wordt beoordeeld of het betonnen bouwdeel of component constructief veilig is. Deze twee punten vormen de basis voor het opzetten van een herstelplan.
Behoud van historische waarde is hierbij het primaire doel.
De technische levensduur (duurzaamheid) wordt vervolgens geoptimaliseerd. Dit kan tot gevolg hebben dat de garantie op het restauratiewerk beperkter is dan gebruikelijk bij ‘moderne’ betonreparaties.

3 Juiste keuze herstelmethode

Het advies voor het restaureren van historisch beton met behoudenswaardige aspecten in een monument sluit aan op URL 4005 (Betonrestauratie – Realisatie). Als voor bepaalde betonnen bouwdelen of componenten de monumentale waarde niet behouden kan of hoeft te worden, dan sluit het advies zo veel als mogelijk aan op de eisen en bepalingen zoals beschreven in BRL 3201 (Repareren van beton). Dit advies wordt vastgelegd in een herstelplan voor betonrestauratie en/of betononderhoud. Daarnaast motiveert de betonrestauratie-adviseur de gemaakte keuzes en de hieraan verbonden consequenties voor kwaliteit en duurzaamheid.

Speciaal voor

Monumenteigenaren

Hoe een goed betonrestauratie advies te garanderen?
Herstel van beton toegepast in monumenten vergt veel kennis en ervaring. Laat daarom bij voorkeur een erkend adviesbureau met een betonrestauratie-adviseur in dienst, een advies voor de uit te voeren betonrestauratie opstellen.
Een overzicht van erkende adviseurs en van erkende restauratie-adviesbureaus vindt u op deze website van ERM. Is uw restauratie-adviseur niet erkend, vraag dan of deze aantoonbare kennis heeft van de URL 2003. Deze uitvoeringsrichtlijn bevat veel informatie en een compleet overzicht van alle eisen waaraan het advies voor restauratie van historisch beton moet voldoen.

De volledige URL 2003 is hier te downloaden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80