Betonrestauratie - Realisatie (URL 4005)

Versie 1.1 - 21 mei 2021

beroepsgroep:

Betonrestauratie-bedrijf

werksoort:

Betonrestauratie

Werkzaamheden

Sinds de eerste toepassing in de 19e eeuw is zowel de samenstelling van beton, de manier van verwerken van het betonmengsel, als het gebruik van dit materiaal door architecten en constructeurs sterk veranderd. Het restaureren van behoudenswaardige aspecten van historisch beton vereist daarom specialistische kennis en kunde. In dit infoblad vindt u informatie over belangrijke zaken die spelen bij het herstel van historisch beton en hoe URL 4005 u daarbij helpt.

Wat houdt de uitvoeringsrichtlijn Betonrestauratie Realisatie in?
Deze richtlijn beschrijft de werkwijze van het betonrestauratiebedrijf-bij het restaureren en onderhouden van historisch beton in monumenten. De beschrijving betreft zowel betonnen bouwdelen en componenten met behoudenswaardige aspecten als beton zonder behoudenswaardige aspecten.

Een duurzaam resultaat

  • De constructieve veiligheid staat bij het uitvoeren van de betonrestauratie centraal.
  • Restauratie van behoudenswaardige aspecten van monumentaal beton vereist een vakbekwame uitvoering.
  • De technische (rest-)levensduur wordt bij de gewenst methode van betonrestaureren geoptimaliseerd.

Wat is belangrijk bij onderhoud en restauratie?

1. Herstelplan als startpunt

De wijze van restaureren en onderhouden van historisch beton in monumenten moet zijn vastgelegd in een herstelplan. Dit herstelplan is bij voorkeur namens de opdrachtgever opgesteld in overeenstemming met URL 2003.
Als geen herstelplan beschikbaar is stelt het betonrestauratie-bedrijf een restauratievoorstel op en stemt dit af met de opdrachtgever. Na goedkeuring functioneert dit als herstelplan.
Het herstelplan beschrijft de wijze van restaureren van behoudens-waardig beton én de reparatie-methode voor betonnen bouwdelen of componenten waarvan de monumentale waarde niet behouden kan of hoeft te worden.

2. De juiste herstelmethode

Omdat betonnen bouwdelen vaak een constructieve functie hebben, moet worden beoordeeld of door de betonschade de constructieve veiligheid van het object in het geding is en moet worden hersteld.
Voor constructief veilige bouwdelen en componenten worden de behoudenswaardige aspecten gerestaureerd, volgens de methoden vastgelegd in URL 4005.
Als ook beton aanwezig is waarvan de monumentale waarde niet behouden kan of hoeft te worden, dan vindt het betonherstel plaats conform een inhoudelijke verwijzing naar de eisen en bepalingen in BRL 3201(Repareren van beton).
Ook dit herstel wordt door het betonrestauratiebedrijf uitgevoerd.

3 Een goede uitvoering

De wijze van betonherstel in een monument wordt bepaald door de vereiste veiligheid, het gewenste behoud van waarde en een optimalisatie van de technische levensduur (duurzaamheid).
Hierbij worden maatregelen getroffen om beschadiging van de omringende materialen te voorkomen, wordt ‘zoveel als nodig en zo weinig als mogelijk’ beton verwijderd, worden reparatiematerialen verwerkt die compatibel zijn met de ondergrond en wordt de te realiseren kwaliteit (duurzaamheid) geoptimaliseerd.
Het beoogde resultaat wordt (bij voorkeur) voorafgaand aan de restauratie aan de hand van proef-/referentievlakken overeengekomen.

Zoek een erkend bedrijf

4 erkende bedrijven voor betonrestauratie - realisatie (url 4005)
Bekijk op de kaart

Speciaal voor

Monumenteigenaren

Hoe goed herstel te garanderen?
Historisch beton is voor wat betreft samenstelling en oppervlaktestructuur wezenlijk anders dan beton volgens de moderne normen en richtlijnen. Daarom is het verstandig om onderhoud en restauratie door een erkende aannemer te laten uitvoeren.
Een overzicht van erkende adviseurs en van erkende aannemers vindt u ook op de website van ERM.
Is uw betonherstelbedrijf niet erkend, vraag dan of deze aantoonbare kennis heeft van de URL 4005. Deze uitvoeringsrichtlijn bevat veel informatie en een compleet overzicht van alle eisen waaraan het realiseren van een betonrestauratie moet voldoen.

De volledige URL 4005 is hier te downloaden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80