Betere restauratiebestekken dankzij samenwerking ERM en Ketenstandaard

Om de kwaliteit van restauratiebestekken nog meer te bevorderen hebben ERM en Ketenstandaard samen een set bestekspecificaties ontwikkeld voor werkzaamheden aan gebouwde monumenten. Deze in de STABU-systematiek ingepaste bestekspecificaties zijn ontleend aan de ERM-richtlijnen. Met deze set aan bestekspecificaties kan een kwalitatief hoogwaardig restauratiebestek worden samengesteld.

De set specificaties komt voort uit een nauwere samenwerking. Christian Braak, directeur van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en Rien Wabeke, directeur van Ketenstandaard Bouw en Techniek, ondertekenen daarvoor tijdens het Ketenstandaard Congres op 23 maart 2023 een convenant.

Voor het maken van een goed bestek is duidelijkheid voor alle betrokkenen essentieel. Over het restaureren van monumenten bestaan vele opvattingen. Wat is gepast, wat is haalbaar? Binnen de STABU-indeling waren er weinig teksten beschikbaar om herstel of aanpassing van bestaand werk te omschrijven. Formeel dient dit in bestekken voor bestaand en nieuw werk te gebeuren in specifieke paragrafen van ieder hoofdstuk, maar in de praktijk werden de te beschrijven werkzaamheden door het ontbreken van een logische locatie op zeer vele verschillende plekken gezet. Dit is verwarrend en leidt tot fouten in voorbereiding en uitvoering.

Met de opname van de Uitvoeringsrichtlijnen in de STABU systematiek wordt invulling gegeven aan het standaardiseren van kwaliteitsbeschrijvingen binnen contracten. Dit Restauratiebestek maakt onderdeel uit van de STABU 2- systematiek en wordt automatisch ingelezen in de besteksoftware.

Samenwerking
Partners van ERM en Ketenstandaard baseren opdrachten, de uitvoering ervan en andere activiteiten mede op het Restauratiebestek. Om die reden is het van groot belang dat het Restauratiebestek actueel blijft en er op de juiste manier over wordt gecommuniceerd. Om dit te borgen hebben ERM en Ketenstandaard besloten tot een nauwe samenwerking. De afspraak is dat ERM zorgdraagt voor het ontwikkelen, actualiseren en implementeren van uitvoeringsrichtlijnen voor werkzaamheden aan gebouwde monumenten. Tevens onderhoudt ERM de website Restauratiebestek.nl. Ketenstandaard draagt zorg voor het implementeren van de bouwstenen in de STABU-systematiek. Ook faciliteert Ketenstandaard opleidingsmogelijkheden.

Ketenstandaard
Ketenstandaard ontwikkelt en beheert standaarden voor alle fasen van het bouwproces, waaronder de STABU systematiek. Als onafhankelijke organisatie werkt Ketenstandaard samen met partners en deelnemers uit de hele bouw- en technieksector. Ketenstandaard onderschrijft het belang van gestandaardiseerde werkmethoden die de kwaliteit van restauratiewerkzaamheden vergroten.

Aanmelden voor het Ketenstandaard Congres 2023 kan via www.ketenstandaardcongres.nl.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80