Beurs Duurzaam Erfgoed Maastricht

Op zaterdag 8 september jl. is in Maastricht een beurs gehouden met als thema Duurzaam Erfgoed. De beurs was gericht op voorlichting van monumentenbezitters over verduurzamingsmogelijkheden met behoud van de cultuurwaarden van het erfgoed. Binnen restauratiekwaliteit is duurzaamheid een thema waar veel aandacht voor is. Voor het behoud van monumenten is het van belang dat de energiekosten betaalbaar blijven, anders dreigt op termijn leegstand. Verduurzaming moet wel hand in hand gaan met het behoud van de monumentale waarden van een gebouw. Vandaar dat ERM zich nadrukkelijk ook op dit gebied profileert en gevraagd is om aan de beurs deel te nemen.

Gewapend met de waaiers werd afgereisd naar het zuiden. De hoop veel enthousiaste bezitters van monumenten te ontmoeten, werd bewaarheid. Van begin tot eind is er een grote toeloop geweest, niet alleen van bezitters en beheerders van monumenten, maar ook van geïnteresseerde burgers. Opvallend was ook het grote aantal bezoekers van buiten de provincie Limburg dat hier een monument bezit.

De waaier ‘Uw monument energiezuinig’ vond gretig aftrek en in het voorbijgaan werd ook de waaier ‘Schade aan uw monument’ vaak meegenomen. Uit de vragen van de bezoekers blijkt dat de interesse in verduurzaming uiteenlopende redenen heeft. Van verlaging van de energiekosten tot comfortverbetering of milieubewustzijn. Over het algemeen blijkt men te worstelen met de vraag hoe men verduurzaming moet aanpakken. Vooral op het gebied van isolatie is er veel behoefte aan voorlichting en advies. Dat isolatie, vocht en ventilatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn was voor velen een eye-opener. Een ander onderwerp dat flink in de belangstelling staat zijn zonnepanelen. Zo is men vaak al wel op de hoogte waar panelen wel en niet toegestaan zijn op hun dak, maar is er behoefte aan advies over de specifieke mogelijkheden, kosten en baten. Ook andere thema’s zoals warmtepompen en lage temperatuur verwarming hadden een warme belangstelling. Al met al een zeer nuttige beurs die navolging in andere regio’s verdient.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80