ERM inspireert en ondersteunt opdrachtgevers van restauraties met nieuwe website

De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg werkt aan een handreiking die opdrachtgevers inspireert en ondersteunt bij de restauratie van een monument. De handreiking wordt najaar 2013 aangeboden in de vorm van een website.*  

Opdracht geven tot restauratie van een monument is voor veel eigenaren of beheerders van vastgoed geen dagelijks werk. Particuliere eigenaren, maar ook organisaties als woningcorporaties, landschapbeheerders en zorg- en onderwijsinstellingen, die slechts een of enkele monumenten beheren, komen lang niet altijd toe aan het opdoen van de ervaring die voor een goede restauratie gewenst is. 

Ondersteunen en inspireren
De ERM wil met een nieuwe website deze incidentele opdrachtgevers ondersteunen en inspireren. De site gaat antwoord geven op vragen als ‘Hoe is de haalbaarheid van de restauratie vooraf te toetsen?’, ‘Met welke procedures en overheidseisen krijg ik te maken?’, ‘Wat heb ik nodig om een goed Programma van Eisen op te stellen’ en ‘Op basis van welke overwegingen kies ik een goede uitvoerder?’

De website vormt enerzijds een kennisbron met onder meer verwijzingen naar relevante informatie, waarmee de opdrachtgever handvatten aangeboden krijgt die hem, aan de hand van het gebruikelijke renovatie- en restauratieproces, informeren waar hij op welk terrein specifieke informatie kan vinden. Anderzijds wordt de site een inspiratiebron met goede voorbeelden van gemaakte keuzes, studies en andere zaken die van belang zijn bij de voorbereiding of uitvoering van een restauratie. Deze informatie is thematisch ingedeeld, bijvoorbeeld op duurzaamheid, op installatietechnieken of op aanbesteden.
De site voor opdrachtgevers is op dit moment volop in ontwikkeling. Een begeleidingscommissie, bestaande uit diverse ervaren woningcorporaties, Rijksgebouwendienst, Vereniging Behoud Monumentale Kerken en enkele andere betrokkenen, geeft input. De site wordt in het najaar 2013 gepresenteerd.

Drie schakels
Binnen de Stichting ERM werken de drie schakels die nodig zijn voor een restauratie – opdrachtgevers, uitvoerende bedrijven en de overheid – samen aan kwaliteitsrichtlijnen. Deze richtlijnen bieden alle betrokkenen bij de restauratie houvast, dragen bij  aan efficiency en moeten op die manier bijdragen aan optimale zorg voor ons gebouwde en groene erfgoed. Het Centraal College  van Deskundigen Restauratiekwaliteit, waarin bedrijfsleven, overheid en opdrachtgevers zijn vertegenwoordigd, stelt uiteindelijk de handreiking voor opdrachtgevers vast.
Op www.stichtingERM.nl zijn de kwaliteitsrichtlijnen voor allerlei onderwerpen te downloaden. Voor gemeentelijke toezichthouders is onlangs met veel succes een aparte website www.monumententoezicht.nl gelanceerd.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80