Het restauratiebestek voor monumenten: innovatie van het verleden

Restauratiearchitecten, -adviseurs en -aannemers werken samen aan de ontwikkeling van een modelbestek voor werkzaamheden aan bestaande onderdelen van monumenten. Dit is op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), in het kader van het programma Restauratiekwaliteit. Stichting ERM en STABU geven het modelbestek vorm. Het eerste deel is nu gereed en wordt gepresenteerd tijdens een kennisbijeenkomst op 25 april 2017.

Het model Restauratiebestek moet leiden tot:

  • de verbetering van de kwaliteit van de restauratiebestekken
  • het vereenvoudigen van het bestek schrijven voor bestaand werk
  • het vergroten van de leesbaarheid en uitwisselbaarheid met calculatiesoftware van bestekken voor de aannemers
  • het eenduidig vastleggen van de gevraagde kwaliteit in relatie tot de prijsvorming door het toepassen van de restauratieladder

Architecten, aannemers en andere betrokkenen vinden dezelfde werkzaamheden telkens op dezelfde locatie in de STABU-systematiek. Hierdoor is vooraf duidelijker welke werkzaamheden op welk kwaliteitsniveau worden gevraagd en worden misverstanden bij prijsvorming voorkomen, wat zorgt voor meer gelijkwaardige inschrijvingen. Ook tijdens de uitvoering liggen met een goed bestek afspraken eenduidiger vast.

Voor nieuwbouw waren de mogelijkheden voor bestekomschrijvingen veel uitgebreider beschikbaar, maar nu is daar verandering ingekomen. Ook voor werkzaamheden aan monumenten (onderhoud, restauratie, renovatie) zijn er nu specifieke bestekomschrijvingen beschikbaar. De STABU-catalogus is uitgebreid met de paragrafen 20 tot en met 28, zodat conserverings- of herstelwerkzaamheden op de juiste plek in het bestek vermeld kunnen worden en de besteksindeling minder afhankelijk is van het individuele systeem van de bestekschrijver.

Aan de slag met het Model Restauratiebestek
Zie voor het Model Restauratiebestek en andere informatie het pull down menu onder "restauratiebestek".

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80