Het Restauratorenregister, u kunt nog reageren!

Dit voorjaar wordt het Restauratoren Register operationeel: een beroepsregister voor allen die professioneel werkzaam zijn als restaurator van roerend cultureel erfgoed. Bij het inschrijven als Registerrestaurator of als Senior Registerrestaurator speelt toetsing op competenties – kennis, professionele werkervaring en vakbekwaamheid – een belangrijke rol.

Tot 8 februari aanstaande is het mogelijk commentaar, tips of wensen betreffende het ontwerp-Restauratorenregister en de toetsingscriteria te geven. Als u dit format gebruikt voor het indienen van uw reactie maakt u het uzelf en ons gemakkelijker. De begeleidingscommissie en het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit betrekken uw reactie bij het vaststellen van de definitieve versie van het Restauratorenregister. Uiteraard wordt u over de conclusies geïnformeerd.

Kijk hier voor de ontwerp-documenten en meer informatie.