Het Restauratorenregister, u kunt nog reageren!

Dit voorjaar wordt het Restauratoren Register operationeel: een beroepsregister voor allen die professioneel werkzaam zijn als restaurator van roerend cultureel erfgoed. Bij het inschrijven als Registerrestaurator of als Senior Registerrestaurator speelt toetsing op competenties – kennis, professionele werkervaring en vakbekwaamheid – een belangrijke rol.

Tot 8 februari aanstaande is het mogelijk commentaar, tips of wensen betreffende het ontwerp-Restauratorenregister en de toetsingscriteria te geven. Als u dit format gebruikt voor het indienen van uw reactie maakt u het uzelf en ons gemakkelijker. De begeleidingscommissie en het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit betrekken uw reactie bij het vaststellen van de definitieve versie van het Restauratorenregister. Uiteraard wordt u over de conclusies geïnformeerd.

Kijk hier voor de ontwerp-documenten en meer informatie.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80