Informatiedag 21 mei 'Restauratie- en onderhoudsplannen die tellen’

‘Voor zowel het monument als voor de opdrachtgever is het belangrijk dat bouwkundige inspecties uniform en dus onderling vergelijkbaar worden opgesteld. Ook afspraken over de onderbouwing en inhoud van adviezen voor onderhoud en herstel zijn van groot belang. De nieuwe uitvoeringsrichtlijnen “Bouwkundig advies’ (URL 2001)” en “Gebouwinspecties’ (URL 2005)” maken ook in de monumentenzorg controleerbare eenduidigheid mogelijk’, aldus Ben Massop. Hij is een van de sprekers op de Informatiedag ‘Restauratie- en onderhoudsplannen die tellen’, op 21 mei aanstaande.


Ben Massop: ‘Nieuwe uitvoeringsrichtlijnen maken controleerbare eenduidigheid mogelijk’ – bron: eigen foto

Op 21 mei verzorgt ERM, met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, een themabijeenkomst over onder meer de nieuwe uitvoeringsrichtlijnen, over het nieuwe subsidiestelsel dat de fiscale aftrek voor woonhuismonumenten vervangt en over de nieuwe restauratieregeling voor grote projecten. Afsluitend aan de informatiedag is het mogelijk om, nog voor de officiële opening, de gerestaureerde kazerne B van Fort Altena te bezoeken. Massop, onder meer betrokken bij de restauratie van kazerne B van Fort Altena, geeft aan dat goede planvorming essentieel is voor een afgewogen balans tussen verduurzaming van monumenten en behoud van cultuurhistorische waarden. ‘We moeten ervoor waken dat inferieure plannen gelegitimeerd gaan worden om maar over voldoende restauratie- en onderhoudsplannen te kunnen beschikken. Overheid en opdrachtgevers hebben belang bij doordachte instandhouding met oog voor goed gebruik of hergebruik, voor toegankelijkheid en voor kwaliteit in de monumentenzorg’, aldus Massop.

Kijk hier voor meer informatie.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80