Inspraakronde ontwerp-URL Gebouwinspecties gestart

In nauwe samenwerking met bedrijven, Monumentenwacht en overheden heeft ERM een uitvoeringsrichtlijn voor het inspecteren van monumenten opgesteld. De URL 2005 Gebouwinspectie combineert de systematiek van modern vastgoedbeheer met de inhoudelijke kennis uit het Inspectiehandboek Monumentenwacht. De ontwerp-URL is gepubliceerd om betrokkenen te informeren en in de gelegenheid te stellen om te reageren (tot 3 februari 2019).

Inspectie
Deze uitvoeringsrichtlijn beschrijft de werkzaamheden van een inspecteur die bouwkundige inspecties van monumenten en karakteristieke gebouwen uitvoert en daarover rapporteert. Het doel van een gebouwinspectie is het systematisch registreren van alle aanwezige gebreken. Verder het signaleren van problemen en slijtage aan constructies, materialen en afwerkingen die in de naaste toekomst verwacht kunnen worden. Tot slot het vastleggen van de kwaliteit van uitgevoerd onderhoud.
De inspectie van duurzaamheidsmaatregelen is nog niet gereed. Hiervoor is een apart hoofdstuk gereserveerd dat later wordt toegevoegd.

Vastgoedbeheer en monumentenkennis gecombineerd
De gebouwinspectie is voor de opdrachtgever (particulier, bedrijf of vastgoed beherende organisatie) een efficiënt middel om te sturen op het beheer en onderhoud van het gebouw (ook ter vergelijking met andere gebouwen).
De URL 2005 Gebouwinspecties volgt de systematiek van NEN 2767, zoals die vaak wordt gehanteerd voor het plannen van onderhoud bij moderne gebouwen en objecten. De systematiek van die NEN is nu gecombineerd met de kwaliteitsbeelden die in het Inspectiehandboek Monumentenwacht staan. Deze combinatie bevordert dat een vastgoedbeheerder inspecties bij monumenten kan laten uitvoeren zonder dat de keuzes die passen bij het onderhoud van moderne gebouwen leiden tot ongewenste uitkomsten voor cultuurhistorische waarden (bijvoorbeeld periodiek plannen van schilderwerk terwijl dat schilderwerk cultuurhistorische waarde heeft).
De bevindingen van de inspecteur kunnen ook gebruikt worden voor het maken van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) volgens URL 2001 Bouwkundig Advies.

Systematiek
De gebouwinspectie volgens deze systematiek bestaat uit twee onderdelen:

  • conditiemeting: een gestandaardiseerde werkwijze voor de opname van technische gebreken en de bepaling van de conditie van bouwdeel;
  • conditie-advies: het advies naar aanleiding van de conditiemeting.

De kwaliteitsbeelden die gebruikt worden bij de conditie-meting en het conditie-advies zijn niet gebaseerd op het beheer van nieuwe gebouwen, maar op het beheer van cultuurhistorische waarden. De basis hiervoor is gevonden in het Inspectiehandboek Monumentenwacht.
Over beide onderdelen (conditiemeting en -advies) wordt het resultaat gerapporteerd. Dat kan in 2 aparte, los van elkaar staande rapportages of geïntegreerd in één rapport.

Twee varianten in werkwijze
De URL beschrijft de werkzaamheden bij de inspectie van monumentale onderdelen van een ge-bouw of object. De URL maakt inspecteren volgens 2 methoden mogelijk. Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever, kan gekozen worden voor:

  • een werkwijze conform de NEN 2767 met conditie-meting en conditie-advies en schadebeelden gebaseerd op het Inspectiehandboek Monumentenwacht. Voor een uniforme technische beoordeling van monumentale bouwdelen is een bestand opgesteld (zie bijlagen 3 en 4 van de URL). Voor elk bouwelement dat veel voorkomt is een gebrekenlijst ge-maakt (ingedeeld in ernstige, serieuze en geringe gebreken). Aan de gebreken zijn de conditie-scores 1 t/m 6 zoals uitgewerkt in de NEN 2767, gekoppeld, gebaseerd op monumentale waarden.
  • een werkwijze waarbij meting en advies geïntegreerd zijn. Dit continueert de huidige werkwijze van de Monumentenwacht. Aan de gebreken zijn de kwaliteitsbeelden zoals uitgewerkt in het Inspectiehandboek Monumentenwacht gekoppeld. Zie hiervoor par 7.3 en bijlage 5 en 6 van de URL.

De implementatie van de URL zal begeleid worden met een opleiding voor inspecteurs. 

Certificering
Organisaties die zich willen onderscheiden op het gebied van inspecties kunnen een certificaat halen. Een certificaathouder moet voldoen aan de eisen in deze uitvoeringsrichtlijn en aan de Beoordelingsrichtlijn (BRL 2000 Erkend Monumenten Adviesbureau). De gecertificeerde organisatie heeft het recht om het logo Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg te voeren.

Aanvullingen
De URL 2005 Gebouwinspecties zal in de eerste helft van 2019 nog worden aangevuld met de volgende items:

  • Inspectie van duurzaamheidsaspecten (gericht op de gebouwschil);
  • Aanvulling met andere bouwelementen / materialen;
  • Het ‘gaande werk’ van molens.

Reageren op de ontwerp-uitvoeringsrichtlijn?

De ontwerp-URL 2005 is op 11 december voor commentaar gepubliceerd. ERM is benieuwd naar uw mening, tips en wensen en stelt uw reactie zeer op prijs. U kunt tot 3 februari 2019 reageren op de ontwerp-uitvoeringsrichtlijn door een mail te sturen naar secretariaat@stichtingERM.nl. Als u het reactieformuliergebruikt voor het indienen van uw reactie maakt u het uzelf en ons gemakkelijker.
De begeleidingscommissie en het CCvD Restauratiekwaliteit betrekken uw reactie bij het vaststellen van de definitieve versie van de richtlijn. Uiteraard zal ERM u over de conclusies informeren. 

  
Gebouwinspectie van onder tot boven

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80