Ontwerp-Uitvoeringsrichtlijn Glazenierswerk gereed. Wat vind u van deze richtlijn?

Om de kwaliteit van het restaureren van monumentaal glas te borgen is een Uitvoeringsrichtlijn Glazenierswerk opgesteld. De stichting ERM betrekt graag een ieder bij het opstellen van richtlijnen, daarom graag uw reactie op dit ontwerp. Klik hier voor het ontwerp.

Met deze uitvoeringsrichtlijn wordt beoogt duidelijkheid te geven over de beste manier van werken bij het restaureren van glaspanelen. Dat is van belang voor de glazeniers zelf, maar ook voor de opdrachtgevers van de glazeniers. De richtlijn geeft een duidelijke uitleg van alle werkzaamheden. Met de Stabu-systematiek voor bestekken is nadrukkelijk rekening gehouden.

De richtlijn beschrijft:

  • de voorbereiding van het werk, zoals vooropname en advies voor het herstel;
  • de werkzaamheden op de bouwplaats, zoals de manier waarop zorgvuldige demontage plaatsvindt, allerlei  specifieke werkzaamheden voor behandeling van de delen van het glaspaneel (brugstaven, dekstrippen e.d.), terugplaatsen;
  • de werkzaamheden in de werkplaats aan de gedemonteerde delen. Denk aan ontloden en reinigen van het paneel; vervangen, verlijmen en aanvullen van glasdelen; het bijschilderen, retoucheren en fixeren van schilderingen;
  • de werkzaamheden na afronden van de restauratie zoals het documenteren (restauratieverslag).

Verder zijn de eisen aan de kennis van de glazenier en aan de bedrijfsvoering beschreven.
De richtlijn is mede gebaseerd op eerdere documenten, zoals het glazeniersbestek, het Corpus Vitrearum, de Code voor de Glazenier en diverse RCE-infobladen. De omschrijvingen zijn echter verder uitgewerkt zodat de richtlijnen beter geschikt is om toe te passen in bestekomschrijvingen.

Begeleidingscommissie
Het opstellen is begeleid door een werkgroep bestaande uit deskundige vertegenwoordigers van de glazeniers (zowel OVG-leden als andere glazeniers), opdrachtgevers en hun adviseurs, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de stichting ERM. Het Kenniscentrum Glas trad op als rapporteur.

Certificeren mogelijk
Een tweede doel van de richtlijn is glazeniers de mogelijkheid te geven zich positief te onderscheiden. Glazeniers die dat willen kunnen (na het definitief worden van de Uitvoeringsrichtlijn) zich laten certificeren voor glazenierswerk. Zij moeten dan voldoen aan de eisen van zowel de uitvoeringsrichtlijn als de beoordelingsrichtlijn (BRL) Onderhoud en Restauratie Monumenten. U vindt deze BRL hier.

Reageren
Wat vind u van de inhoud van deze richtlijn? U kunt tot 31 januari 2014 reageren op de ontwerp-richtlijn. Stuur uw reactie s.v.p. naar secretariaat@stichtingERM.nl. Uw reactie wordt besproken met de begeleidingscommissie. Over de conclusies ontvangt u (schriftelijk) bericht.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80