Ontwerp-Uitvoeringsrichtlijn Historisch Leidak ter inzage

Het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit heeft het ontwerp vastgesteld van de Uitvoeringsrichtlijn Historisch Leidak, ten behoeve van openbare inspraak. Deze uitvoeringsrichtlijn beschrijft de werkzaamheden bij het dekken van daken met leien (zowel Maas als Rijndekking) voor onderhoud en de restauratie van monumenten. De termijn waarop kan worden gereageerd loopt tot  en met 30 oktober 2014. 

Deze uitvoeringsrichtlijn (URL 4010) heeft betrekking op de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden voor de instandhouding van Historische Leidaken in zowel Maasdekking als Rijndekking. Het toepassingsgebied omvat de Leibedekking in Maasdekking globaal overeenkomend met Stabu hoofdstuk 33 ‘Dakbedekkingen’ en Nl-Sfb code 27 ‘Daken’, alsmede Leibedekking in Rijndekking globaal overeenkomend met Stabu hoofdstuk 33 ‘Dakbedekkingen’ en Nl-Sfb code 27 ‘Daken’.

Na definitieve vaststelling van de uitvoeringsrichtlijn zal worden gehanteerd voor het uitgeven van een procescertificaat Historische leibedekking ten behoeve van onderhoud en de restauratie van gebouwen. Een certificaathouder moet voldoen aan de eisen in deze uitvoeringsrichtlijn en in de Beoordelingsrichtlijn ‘Onderhoud en restauratie van monumenten’ (BRL ERM 4000).

Reageren?
Uw reacties op de ontwerp-uitvoeringsrichtlijn zijn zeer welkom. U kunt reageren tot en met 30 oktober door een mail met uw opmerkingen te sturen naar secretariaat@stichtingERM.nl

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80