Restauratie historisch parket vergt specifieke deskundigheid

Het onderhouden en restaureren van historische parketvloeren vraagt om specifieke deskundigheid. Om de vereiste kennis en kunde goed te borgen hebben de bedrijven, die zijn verenigd in het Gilde van gediplomeerde parketteurs, het initiatief genomen een uitvoeringsrichtlijn te ontwikkelen. Deze kwaliteitsrichtlijn sluit aan op de uitvoeringsrichtlijnen van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). De uitvoeringsrichtlijn (URL) is een hulpmiddel bij het opstellen van een beheerplan of een opdrachtomschrijving. Het dient tevens als basisdocument voor de kwalitatieve uitvoering van de onderhouds- of restauratiewerkzaamheden.
De URL 4013 is tot 2 september 2016 ter inspraak vrijgegeven. Voor bedrijven die zich willen onderscheiden op het gebied van historisch parket en houten afwerkvloeren, is het daarnaast mogelijk zich te laten certificeren. Daarvoor is de Beoordelingsrichtlijn ‘Onderhoud en restauratie van monumenten’ (BRL ERM 4000) opgesteld. Ook deze is ter inspraak gepubliceerd. Klik hier voor de URL 4013.

Illustratief voor interieurarchitectuur
Een historisch parket is onlosmakelijk verbonden met het monumentale interieur vanwege de hoge cultuur- en interieurhistorische waarden. De houten vloer is ook vaak illustratief voor de vormgeving, de beleving en het gebruik van de ruimte in het verleden. Een bepaalde indeling of lijnvoering in een parketvloer die ook herkenbaar is in het plafond of de wanden geeft bijvoorbeeld aan dat de interieuronderdelen met veel zorg zijn ontworpen en bewust zijn vormgegeven. In de URL wordt daarom onder andere aandacht besteed aan de ventilatie, de (vloer-)verwarming en de isolatie. Wordt dit slecht uitgevoerd dan neemt de conditie en de verdere levensduur van het parket sterk af.

Ook wordt duidelijk hoezeer werkzaamheden aan historisch parketten afwijken van onderhoud aan nieuwe parketvloeren. Zo bestaat in het Arbobesluit een uitzonderingsregeling voor het verbod van gevaarlijke stoffen en toxische producten, zoals oplosmiddelen in verf en lijm. Bij restauratie- of instandhoudingswerkzaamheden aan historische parketten, waarbij de cultuurhistorische waarde behouden moet worden, kan, om een historische afwerking of toplaag te herstellen, deze uitzonderingsregeling van kracht zijn.

Restauratieladder
Voorafgaand aan herstel zal eerst de schade en de oorzaak daarvan goed in beeld moeten komen. Aan de hand daarvan kan worden beslist over bijvoorbeeld behoud of (gedeeltelijke) vervanging van het aangetaste hout. De conditie en de cultuurhistorische waarden spelen daarbij een rol.
Net als in andere uitvoeringsrichtlijnen wordt de aard van de keuze weergegeven in de Restauratieladder. De minst ingrijpende is die van conserveren. Zwaardere ingrepen zijn repareren, actieve conservering of vernieuwen, met binnen die laatste optie nog een onderscheid in kopiëren, imiteren of verbeteren.
De beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen worden opgesteld binnen de stichting ERM. Een netwerkorganisatie waarin opdrachtgevers, overheden en opdrachtnemers samenwerken aan de kwaliteit van het onderhouden en restaureren van monumenten. Niet alleen de bedrijven, die in de restauratiebranche werkzaam zijn worden met deze richtlijnen bediend. Ook hun opdrachtgevers en bijvoorbeeld de toezichthoudende ambtenaren kunnen hun voordeel doen met de richtlijnen. Daarvoor heeft ERM onder meer gratis publicaties ontwikkeld, zoals de waaier ‘Schade aan uw monument’, websites en digitale tools.

Reageren op de ontwerp-uitvoeringsrichtlijn?
ERM is benieuwd naar uw mening, tips en wensen. U kunt tot 2 september 2016 reageren op de ontwerp-uitvoeringsrichtlijn door een mail te sturen naar secretariaat@stichtingERM.nl.


Detailfoto van een doorgang in een interieur waar verschillende parketvloeren en patronen samenkomen.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80