ERM Richtlijnen:
Kennisbron en houvast voor de praktijk

Een ERM-uitvoeringsrichtlijn bevat de technische afspraken, de juridische en de procedurele aspecten van het werk aan monumenten.Een ERM-uitvoeringsrichtlijn bevat de technische afspraken, de juridische en de procedurele aspecten van het werk aan monumenten.

Voor het onderhouden en restaureren van monumenten zijn specifieke kennis en vaardigheden nodig. Dat geldt voor de monumenteneigenaar, de ontwerper en de uitvoerder, maar ook voor de gemeente die de plannen beoordeelt, de vergunning verleent of op de uitvoering toeziet. Binnen ERM-netwerk stellen vertegenwoordigers van alle betrokken partijen daarvoor de richtlijnen op. Zo staan we met elkaar voor vakkundigheid en de hoogste kwaliteit in onderhoud, restauratie en verduurzaming. Dit doen we met liefde en aandacht voor het cultureel erfgoed.

Er zijn twee soorten richtlijnen: URL en BRL

Uitvoeringsrichtlijn (URL)

Een ERM-uitvoeringsrichtlijn bevat de technische afspraken, de juridische en de procedurele aspecten van het werk aan monumenten. De uitvoeringsrichtlijn beschrijft hoe een bepaald deel van het werk aan een monument het beste uitgevoerd kan worden; met de uitvoeringstechnieken en methoden die historisch verantwoord zijn en tegelijk aansluiten op moderne techniek. Zij houden rekening met de wettelijke eisen en de wensen op het gebied van comfort en duurzaamheid. De uitvoeringsrichtlijnen bevatten ook de technische specificaties van materialen, gebruik van producten, verbindingen etc. Overzicht URL's (Uitvoeringsrichtlijnen)

Beoordelingsrichtlijn (BRL)

Een ERM-beoordelingsrichtlijn bevat de eisen en werkafspraken voor het bedrijfsmatig aantoonbaar en systematisch borgen van kwaliteit (proces, vastlegging prestaties, opleiding en bijscholing). In het document staan de eisen waaraan een bedrijf moet voldoen om gecertificeerd te worden. Ook de manier waarop certificatie plaatsvindt, is beschreven. Overzicht BRL's (Beoordelingsrichtlijnen)

Historisch Leidak – URL 4010
Bij historische leidaken komen in Nederland twee werkmethoden het meeste voor: Maasdekking en Rijndekking.

Historisch timmerwerk – URL 4001
Het repareren en vernieuwen van dit historische timmerwerk vereist specialistische kennis en kunde.

Kleurhistorisch onderzoek – URL 2004
Met kleurhistorisch onderzoek wordt de 'kleurgeschiedenis' van een gebouw, object, interieur, straat of wijk in kaart gebracht.

Verduurzamingsadvies – URL 2001
Mits de juiste afwegingen worden gemaakt en de uitvoering volgens restauratierichtlijnen gebeurt, zal verduurzaming bijdragen aan het succesvol in stand houden van erfgoed.

Certificeren

Een bedrijf dat aan zowel de uitvoeringsrichtlijn als de beoordelingsrichtlijn voldoet, kan zich laten certificeren (erkenningsregeling) door een onafhankelijk keuringsinstituut. Een ERM-gecertificeerd bedrijf mag het logo Erkende Restauratiekwaliteit voeren. De richtlijne worden vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van ERM.

Richtlijnen en instandhoudingssubsidie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) kan bij het toekennen van instandhoudingssubsidie naar de te gebruiken uitvoeringsrichtlijnen verwijzen. Klik hier voor een overzicht van die uitvoeringsrichtlijnen (URL's).

“De uitvoeringsrichtlijnen bevallen ons uitstekend. Zij staan voor goede kwaliteit tegenover een goede prijs.”

– Bert van Bommel, Rijksvastgoedbedrijf

Juridische aspecten van richtlijnen

Hoe verhouden de ERM-richtlijnen zich tot de uitvoeringsvoorschriften van gemeenten? Mag de toezichthouder deze uitvoeringsrichtlijnen als voorschrift aan de vergunning verbinden? Kunnen de uitvoeringsrichtlijnen als verplichting worden gekoppeld aan de verlening van een subsidie? Een notitie die in overleg met de RCE tot stand kwam, gaat in op de juridische aspecten van de ERM-uitvoeringsrichtlijnen.

Zelfregulering

De uitvoeringsrichtlijnen zijn een vorm van zelfregulering; het zijn geen wettelijke voorschriften, maar praktische richtlijnen die voor en door de markt zijn gemaakt. In een open proces van totstandkoming, waarbij vertegenwoordigers van alle betrokken partijen vrijwillig afspraken maken.
De richtlijn bevat veel -door kennis onderbouwde- stappen die de professional begeleiden in zijn werk. Elke richtlijn is opgesteld vanuit de visie op monumentenzorg die voldoet aan het Charter van Venetië en is uitgewerkt in de Restauratieladder.

Vakmanschap Restauratieladder Restauratiebestek

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80