CCvD Restauratiekwaliteit

Het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit is verantwoordelijk voor het juist functioneren van de erkenningsregelingen en andere documenten die onder haar beheer zijn gebracht. Het College stelt (wijzigingen van) de tekst van de documenten vast. De kwaliteitsstandaard restaureren monumenten is daarbij leidraad voor de te maken keuzes. Daarbij worden uiteraard de historie van een document en de gebruikersgroep in acht genomen: de ERM-Kwaliteitsstandaard fungeert niet zo zeer als drempel als wel als ambitie voor de toekomst.

Periodiek rapporteren de certificerende instellingen aan het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit over manier waarop de erkenningsregelingen functioneren. Dat kan aanleiding zijn tot het geven van aanwijzingen aan de certificerende instellingen of tot het aanpassen van de eisen in de regeling. Klik hier voor het jaarverslag 2018.

Samenstelling CCvD

De samenstelling van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit is verbreed zodat alle partijen die bij de kwaliteit van restauraties betrokken zijn, zich in het college vertegenwoordigd kunnen voelen. Het college bestaat uit branche-organisaties van uitvoerende bedrijven zoals leveranciers van diensten (aannemers, architecten, specialisten), opdrachtgevers (zowel publieke als private opdrachtgevers) en gemeenten in de rol van bevoegd gezag en andere betrokkenen zoals de provincies en de RCE. Het college heeft een onafhankelijke voorzitter. Het bureau van de Stichting ERM verzorgt het secretariaat van het Centraal College van Deskundigen.

NAAMFUNCTIE (AANDACHTSGEBIED)   
NAMENS
Rob van HeesVoorzitterERM
Walter de KoningSecretarisERM
Marc van RoosmalenPlv. voorzitter / lid
(opdrachtgever publiek)
Raad voor Rijksvastgoed (RVR)
Gert TutertLid (opdrachtgever privaat)Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)
Bastiaan van de KraatsLid (architect)Vereniging Architecten Werkzaam in de
Restauratie (VAWR)
Kasper BurgyLid (hoofdaannemer)Vakgroep Restauratie (VR)
Berrie EndevoetsLid (gespecialiseerd aannemer)Platform Gespecialiseerde Aannemers
Michiel van HunenLid (waarnemer)Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
Joop HeijdraLid (provincie)Provincies
Rients Anne SlotemaLid (gemeente)Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM)
Miranda MaringLid (certificerende instelling)De certificerende en toetsende instellingen
Natasha HermanLid (restaurator - uitvoerend)Restauratoren Nederland, A.R.A., Restauratie Convergent, VRN
Isja FinalyLid (opdrachtgever privaat)Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)

Het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit vergadert ongeveer 4 keer per jaar. Klik hier voor de notulen van de vergaderingen van het college en de vergaderdata.

Klik hier voor het reglement van het College dat de werkwijze van het College beschrijft.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80