beroepsgroep:

Tuinarchitect, Tuinbaas, Hovenier groen erfgoed

werksoort:

Tuin- en parkaanleg, Tuin- en parkherstel, Tuin- en parkonderhoud

Werkzaamheden

Historische tuinen, parken en ander historisch groen erfgoed worden vanwege hun schoonheid en/of cultuurhistorische waarde in stand gehouden voor de toekomst. Onderhoud en herstel van groen erfgoed vereist specifieke kennis over de toepassing van (plant)materialen en werkwijzen. Organisaties en bedrijven die zijn gecertificeerd volgens de beoordelingsrichtlijn Groen erfgoed (BRL 6000), hebben die vereiste kennis en ervaring in huis.

Een duurzaam resultaat

  • Een goed beheerplan bevat een doordachte onderbouwde visie, heldere doelstellingen en concrete werkstappen.
  • De keuzes voor de plantmaterialen worden weloverwogen gemaakt aan de hand van de Restauratieladder.
  • Specialistische kennis en ervaring zijn onmisbaar voor een goede kwaliteitsborging.

Wat is belangrijk voor de kwaliteit van uitvoerend werk in groen erfgoed?

1. Kennis en visie

Onderhouds- en herstelwerkzaamheden in groen erfgoed worden uitgevoerd op basis van een goed beheerplan. Dit plan is geschreven aan de hand van gedegen onderzoek en kennis van de ontwikkeling van de plek en de aanwezige cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten. Het bevat een lange-termijnvisie en heldere doelstellingen voor instandhouding en vertaalt deze naar concrete werkzaamheden.

2. Verantwoorde keuzes

In een goede werkvoorbereiding worden duidelijke afspraken gemaakt over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden. De keuzes voor toepassing van (plant)materialen en wijze van uitvoering komen hierdoor weloverwogen tot stand. Voor het maken van de juiste keuzes kunt u de ERM Restauratieladder raadplegen. Voor groene monumenten wordt de Restauratieladder toegepast in de Uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk historische tuinen en parken URL 6010.

3. Uitvoeringskwaliteit

De uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk Historische tuinen en parken biedt een goede leidraad voor een zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden in groen erfgoed. Maar omdat elk park en elke tuin weer anders is, vergt toepassing van de uitvoeringsrichtlijn veel specialistische kennis van de groene praktijk en een brede ervaring met het werken in historische tuinen en parken. Voor het borgen van hoogwaardige kwaliteit van instandhouding zijn deze kennis en ervaring onmisbaar.

Speciaal voor

Monumenteigenaren

Hoe uitvoeringskwaliteit in groen erfgoed te garanderen?
Erkende groen-erfgoedspecialisten zijn getoetst door een onafhankelijke certificerende instelling. Ze worden beoordeeld op organisatie, werkuitvoering en kennisontwikkeling. Naast toetsing op organisatieniveau is toetsing in de praktijk zeker zo belangrijk. Vakspecialisten beoordelen de uitvoeringskwaliteit van de medewerkers in de praktijk. Ze bezoeken meerdere lopende projecten om de kwaliteit van het werk ter plekke te beoordelen. Erkende bedrijven mogen het certificaat Erkende Restauratie Kwaliteit Monumenten (BRL 6000) voeren. De BRL 6000 kunt u hier downloaden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80