beroepsgroep:

Adviseur bouwkundig, Adviseur duurzaamheid, Architect, restauratie-architect

werksoort:

Advies bouwkundig / duurzaamheid

Inleiding

Om monumenten in goede staat te houden, moet onderhoud op goede wijze voorbereid en uitgevoerd worden. Dat geldt ook voor grotere ingrepen als een restauratie of herbestemming. Het maken van een doordacht plan, deskundige begeleiding (directievoering) van de uitvoering en de juiste afstemming met de overheid staan centraal in URL 2001.

Een duurzaam resultaat

  • Een zorgvuldige, deskundige voorbereiding bevordert een vlot, probleemloos proces.
  • Het behoud van de cultuurhistorische waarden vereist een nauwkeurige planuitwerking.
  • Goed overleg met alle partijen voorkomt onnodige stagnatie tijdens de uitvoering

Wat is belangrijk bij verduurzaming

1. Een goed doordacht plan

De juiste gegevens op tafel: dat is essentieel voor een goed vervolg. Wat is monumentaal (bouwhistorisch onderzoek), wat is in minder goede staat en waardoor komt dat? Is er asbest aanwezig, wordt er bemalen (schade aan funderingen!) of verduurzaamd? Hoe voorkomen we in de toekomst schade door brand, water e.d.? De uitkomsten worden vervat in een bestek of werkomschrijving. Van belangrijke onderdelen worden detailtekeningen gemaakt die voldoen aan de URL-en voor de uitvoering.

2. Onderhoud is vooruitzien

Het uitstellen van onderhoud is vaak geen goed idee: het leidt tot meerkosten en verlies aan cultuurhistorische waarden. Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is gericht op het op juiste wijze plannen en faseren van onderhoud, zodat verlies van monumentale waarden door verval tegengegaan wordt (zie plaatje). Uitgangspunt daarbij is: ‘zoveel als nodig is en zo weinig als mogelijk is'. De Restauratieladder helpt bij deze afweging.

3. Reken op het onverwachte

Een goed doordacht plan is de basis, maar de praktijk is weerbarstig. Zeker bij monumenten doen zich tijdens de uitvoering nogal eens onverwachte situaties voor, waarop tijdens de werkzaamheden adequaat moet worden ingespeeld. Juist dan draait het om vakkennis en goed samenspel tussen opdrachtgever, directievoerder, aannemer en gemeente. De directievoerder ziet steeds toe op de kwaliteit en vereiste documenten bij oplevering en subsidieverantwoording.

Zoek een erkend bedrijf

33 erkende bedrijven voor bouwkundig advies (incl. verduurzaming) (url 2001)
Bekijk op de kaart

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80