Advies verduurzaming monumenten verduidelijkt

Er wordt in praktijk een veelheid aan begrippen gebruikt voor verduurzamingadviezen bij monumenten. Zo wordt de term ‘energiescan’ soms gebruikt als verzamelnaam voor allerlei advies, maar ook als aanduiding van een ‘beperkte verkenning’ naar de mogelijke maatregelen zonder verdere onderbouwing. En wat mag je verwachten van een haalbaarheidsonderzoek of een maatwerkadvies?

Duidelijkheid over verduurzamingsadvies is van belang voor iedere opdrachtgever en iedere adviseur. Maar ook voor organisaties die subsidie geven voor een verduurzamingsadvies bij een monument. Zoals het Restauratiefonds dat op zoek was naar criteria voor de nieuwe versie van de subsidieregeling verduurzamingsadvies voor monument-eigenaren en OCW dat heldere criteria nastreefde in verband met het aanvullen van de Herbestemmingsregeling met verduurzamingadvies.

In discussie met het Restauratiefonds, OCW en de begeleidingscommissie is een afgebakend begrippenkader opgesteld voor adviezen die beogen de energieprestatie van een monument in beeld te brengen en te verbeteren. Het resultaat is een indeling op drie niveaus van advies:

  • Quickscan (niveau 1)
  • Haalbaarheidsonderzoek (niveau 2)
  • Maatwerkadvies (niveau 3)

De adviesniveaus verschillen in reikwijdte en mate van detaillering. De beschrijving wordt opgenomen in een nieuwe versie van bijlage 2 van de URL 2001 Bouwkundig Advies. In de bijlage is ieder adviesniveau voorzien van een beschrijving van doel, inhoud, werkwijze en rapportage. Hieraan gekoppeld zijn een tabel met te behandelen onderwerpen en een maatregelenoverzicht.

Reageren? Graag!
De Begeleidingscommissie en het CCvD Restauratiekwaliteit zijn benieuwd naar uw mening en horen graag uw reacties. U kunt reageren tot en met 24 november 2020 door een mail met uw opmerkingen te sturen naar secretariaat@stichtingERM.nl. Het is praktisch en duidelijk als u uw opmerkingen in deze tabel verwerkt, maar uiteraard zijn ook andere reacties van harte welkom.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Verduurzaming
richtlijnen
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80