'Samen dialoog voeren’ - Rob Konings

‘Wat is kwaliteit? En hoe borg je een zo hoog mogelijke kwaliteit in het onderhouden en restaureren van monumenten?’ Dit zijn kernvragen die ERM zich stelt. Bij de beantwoording van die vragen is de dialoog tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers cruciaal’, vertelt Rob Konings. Hij is bestuurslid van de stichting ERM en vertegenwoordigt in die hoedanigheid het Rijksvastgoedbedrijf. Binnen de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid is hij lid van de werkgroep cultureel erfgoed. Niet met een cultuurhistorische achtergrond – ‘ik heb civiele techniek en overheidsmanagement gestudeerd, maar’, voegt hij er gelijk aan toe, ‘ik besteed mijn vrije tijd wel graag aan onderwaterarcheologie’. Zijn werk is vooral ‘de vertaalslag maken van de inhoudelijke expertise op monumentengebied, naar management en beleid’.

Groeiende portefeuille
Anders dan weleens wordt gedacht, stoot het Rijk monumenten niet alleen maar af. ‘De verhouding tussen regulier vastgoed en monumentaal vastgoed blijft gelijk. Daar waar bijvoorbeeld vanwege regionale omstandigheden iets aan de markt wordt overgedragen, wordt dat aan de andere kant gecompenseerd doordat wij een groot aantal monumenten van Defensie in beheer hebben overgenomen. In die zin kun je zelfs zeggen dat de portefeuille monumentaal vastgoed groeit’.
‘Wat wijzigt’, aldus Konings, ‘is de blik waarmee wij kijken naar monumenten. Het gaat niet meer alleen om het stempel monument, maar vooral om het complex, de setting, de samenhang met de streek. Daarmee anticiperen wij op de aanstaande Omgevingswet, die deze integrale benadering voorstaat’.

Kwaliteit hoog in vaandel
In het beheer van monumenten speelt, net als bij al het vastgoed, kostenefficiency natuurlijk een belangrijke rol, vertelt Konings. ‘Voor ons is dat gekoppeld aan kwaliteit. Het behoud van cultuurhistorisch erfgoed en het benadrukken van de maatschappelijke meerwaarde die dat heeft, staat bij het Rijksvastgoedbedrijf hoog in het vaandel’.
‘Daarom,’ legt hij uit, ‘hechten wij ook zo aan vakmanschap. Goed onderhoud en goede restauraties beginnen met goed vakmanschap. Dit stelt ons voor de vraag ‘hoe borg je dat?’ En voor die vraag is ERM opgericht. Als opdrachtgever wil je aantoonbaar bewijs zien voor de kwaliteit die de opdrachtnemer levert. Dat kan via certificering, maar borging kan op meerdere manieren. Als opdrachtgever en opdrachtnemer moet je met elkaar daarover in gesprek. ERM biedt hiervoor het platform. Om die reden participeren collega’s van mij in het College van Deskundigen (CCvD) en desgewenst in werkgroepen, speciaal vanwege hun inhoudelijke expertise. Ik heb gekozen voor een bestuursfunctie, vanwege de managementslag die telkens gemaakt moet worden. Want daar leg je met elkaar vast af hoe je inhoudelijke afspraken over het restaureren om gaat zetten in strategie en in beheer- en beleidsinstrumenten.’

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80