Drenthe stimuleert met extra subsidie restauraties door gecertificeerde bedrijven

‘Drenthe wil de kwaliteit van restauraties borgen. In het vertrouwen dat de beste waarborg in ieder geval wordt geboden door gecertificeerde aannemers stimuleren we om die in te zetten. Daartoe hebben we het subsidieplafond met 50.000 euro verhoogd’, vertelt Jelle Langeland van de provincie.


Jelle Langeland: ‘Er gaat een enorme stimulans uit van het verhogen van het subsidieplafond als er een gecertificeerde aannemer wordt ingeschakeld’ - eigen foto

Geen verplichting maar stimulans
Alle provincies onderstrepen het belang van een borging van de restauratiekwaliteit. Dat is zo ook vastgelegd in een beleidsovereenkomst tussen de provincies en de RCE. Aan de invulling wordt op verschillende manieren vorm te geven. Dat hangt samen met bestuurlijke prioriteiten en met verschillen in de restauratieopgave in iedere provincie. ‘In Drenthe willen we niet verplichten, maar stimuleren’, licht Jelle Langeland toe. ‘ERM, SCR/K+K (Stichting Certificering Restauratie / Register Kennis & Kunde) gecertificeerde bedrijven bieden de meeste kwaliteitsborging van restauratiewerkzaamheden. Daarom werken we sinds drie jaar op deze wijze: voor wie een restauratie en herbestemming door een gecertificeerd aannemer laat uitvoeren wordt de maximale subsidie van 150.000 naar 200.000 euro verhoogd. Datzelfde geldt voor een rentedragende lening’. Hij licht toe dat dit alleen geldt voor het gebouwde erfgoed. ‘Budgettair kunnen we niet méér doen, zoals bijvoorbeeld voor het groene erfgoed. Daarbij hebben we prioriteit gelegd bij de (dreigende) leegstand en herbestemming ervan, wat in onze provincie een grote opgave is’.

Richtlijnen
Langeland is blij met de uitvoeringsrichtlijnen van ERM. Wel ziet hij dat uitgebreidheid voor praktijkmensen een behoorlijke opgave is. Daarom wil Drenthe samen met de provincies Groningen, Fryslân en Overijssel, ERM en SCR zoeken naar een manier om het doorzoeken en hanteren van de uitvoeringsrichtlijnen te vergemakkelijken. Langeland ziet kansen in het verder digitaal doorzoekbaar maken, licht hij toe.

Continuering
Jelle Langeland verwacht dat de regeling met het verhoogde subsidieplafond ook na 2020 zal worden gecontinueerd. ‘In september wordt de nieuwe Cultuurnota aan Provinciale Staten aangeboden. De winst die is behaald met deze stimuleringsregeling, waarbij de borging van de restauratiekwaliteit is gezekerd door vakmensen, willen we vasthouden. Er zal dus opnieuw een voorstel komen om het plafond voor subsidie met een bepaald bedrag te verhogen, wanneer wordt gewerkt met een gecertificeerd aannemer.’

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80